شرکت های زیر مجموعه

گروه مالی ، تجاری شرکت های ارتباطات الکترونیک

شرکت سپهر لیام ارتباط محاسب
نام برند : سلام حسابدار

مدیرعامل : خانم مژگان دانا

زمینه فعالیت : امور مالی و حسابداری و مالیاتی

شرکت ارتباطات الکترونیک
نام برند :ای . آر . ای

مدیرعامل : آقای علی کنعانی کاشانی

زمنیه فعالیت : امور فناوری اطلاعات